Cán PVC

Cán PVC

Cán PVC

Ngày đăng: 25-04-2016

-Cán PVC lên vải Poly, vải TC với độ dầy mỏng khác nhau.. - Cán được các màu theo yêu cầu ..