Cán PVC

Cán PVC

(25-04-2016 12:46 AM) - Lượt xem: 0

-Cán PVC lên vải Poly, vải TC với độ dầy mỏng khác nhau..

- Cán được các màu theo yêu cầu ..